Celem Fundacji jest:

 • Prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych
 • Aktywizacja obywatelska, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym;
 • Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych grup marginalizowanych;
 • Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego;
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Działania na rzecz dialogu społecznego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
 • Promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i społecznej;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Rozwój nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
 • Działania na rzecz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • Działalność charytatywna;
 • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 239), w szczególności zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 0tej ustawy.


Realizujemy swoje cele poprzez:

 • Organizowanie treningów, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia i innych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w ich życiu osobistym, społecznym i zawodowym; zatrudnianie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz wspieranie zatrudnienia tych osób w innych podmiotach, prowadzących działalność gospodarczą.
 • Organizowanie konferencji, debat, wykładów, wystaw, festiwali;
 • Publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
 • Realizowanie projektów aktywizacji obywatelskiej, zawodowej, społecznej, kulturalnej;
 • Organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych;
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, których cele są spójne z celami działania Fundacji.
 • Prowadzenie działalności badawczej.
 • Szkolenia i doradztwo dla członków organizacji pozarządowych i osób zajmujących się problematyką równouprawnienia oraz sprawami wychowania i rodziny.
 • Udzielanie pomocy w zakresie poruszania się po rynku pracy, wolontariatu, aktywnego poszukiwania zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia, pomoc w wyborze zawodu i uzupełnianiu kwalifikacji poprzez szkolenia, udzielanie informacji mających wpływ na kształtowanie preferencji zawodowych oraz pośrednictwo pracy.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Fundacja Liczydło


tel.: 32 607 23 50 (centrala)

e-mail: biuro@liczydlo.org.pl

ul. Staromiejska 6/8
40-013 Katowice

NIP: 9542778002
REGON: 367309167
KRS: 0000678406

Nr rachunku bankowego:
PL 16 1050 1214 1000 0090 8018 4758


Napisz do nasJesteśmy częścią Grupy UnionWykonanie strony LAIKO.PL